آمار واردات کاغذ|آمارتولیدات کاغذ|آمار مصرف کاغذ|آمار صادرات کاغذ

قیمت های خمیر و کاغذ وارد شده به گمرگ
قیمت های خمیر و کاغذ وارد شده به گمرگ 1402 (اشتراک الماسی)
 
کاغذ روزنامه
آمار واردات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
آمار تولیدات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
امار صادرات کاغذ روزنامه از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف کاغذ روزنامه از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ چاپ و تحریر 
 آمار واردات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی 
 آمار تولیدات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
 آمار صادرات کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
 آمار مصرف کاغذ چاپ و تحریر از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ سیکار 
 آمار واردات کاغذ سیگار از نظر ارزش وزنی   
 
کاغذ ساک کرافت
آمار واردات کاغذ برای پاکت گچ و سیمان (ساک کرافت ) از سال 1393 از نظر ارزش وزنی
 
کاغذ دیواری 
آمار واردات کاغذ دیواری از نظر ارزش وزنی   
 
 کاغذ حرارتی
آمار واردات کاغذ حرارتی از نظر ارزش وزنی   
 
کاغذ گلاسه و کوت شده
آمار واردات کاغذ گلاسه و کوت شده  از نظر ارزش وزنی  
 
کاغذ بالکی
آمار واردات کاغذ بالکی از نظر ارزش وزنی  
 
کاغذ LWC
آمار واردات کاغذ LWC از نظر ارزش وزنی 
 
مقوای تتراپک
آمار واردات مقوای تتراپک  از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ تیشو  ( تعرفه :  48189010و 48030090 و 48030010)
 آمار واردات کاغذ تیشو از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی  
 آمار تولیدات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
 آمار صادرات کاغذ تیشو  از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
 آمار مصرف کاغذ تیشو  از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
 
آمار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48)
آمار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا امسال ازنظر وزنی
آمار واردات انواع کاغذ و مقوا (تعرفه 48) از سال 1380 تا امسال  از نظر ارزشی -دلار
 
آمار مصرف کاغذ کارتن
آمار مصرف کاغذ فلوتینگ جهت تولید کارتن از سال 1385 تاامسال
آمار مصرف کاغذ کرافت +تست لاینر+وایت تاپ +کاغذ ایرانی جهت تولید کارتن از سال 1385 تا امسال
آمار مصرف کاغذ لاینر ایرانی جهت تولید کارتن از سال1392 تا امسال(جدید)
آمار مصرف کاغذ تست لاینر جهت تولید کارتن از سال1392 تا امسال(جدید)
آمار مصرف کاغذ کرافت جهت تولید کارتن از سال1392 تا امسال(جدید)
امار مصرف کاغذ وایت تاپ جهت تولید کارتن از سال1392 تا امسال(جدید)
 
کارتن و ورق کارتن
آمار تولیدات ورق کارتن از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
آمار واردات  کارتن از سال 1402 از نظر ارزش وزنی
آمار صادرات کارتن  از سال 1391 
 
کاغذ بسته بندی
آمار تولیدات کاغذ جهت تولید کارتن از سال 1385 تا امسال از نظر ارزش وزنی
آمار صادرات کاغذ بسته بندی از سال 1395 تا امسال
آمار صادرات کاغذ کرافت از سال 1395 تا امسال
آمار صادرات کاغذ فلوتینگ از سال 1395 تا امسال
آمار صادرات کاغذ وایت تاپ از سال 1395 تا امسال
آمار صادرات کاغذ تست لاینر از سال 1395 تا امسال
 
 آمار واردات کاغذ بسته بندی
آمار واردات کاغذ دسته بندی از سال 1383 تا امسال
آمار واردات کاغذ کرافت جهت کارتن از سال 1383 تا امسال
آمار واردات کرافت سفید جهت کارتن از سال 1383 تا امسال
آمار واردات کاغذ تست لاینر جهت کارتن از سال 1383 تا امسال
آمار واردات کاغذ فلوتینگ از سال 1383 تا امسال
 
مقوای پشت طوسی
آمار واردات مقوای دوبلکس از سال 1384تا امسال از نظر ارزش وزنی
آمار تولیدات مقوای دوبلکس از سال 1389 تا امسال  از نظر ارزش وزنی
آمار صادرات مقوای دوبلکس از سال 1389 تا امسال از نظر ارزش وزنی 
امار مصرف مقوای دوبلکس از سال 1389 تا امسال از نظر ارزش وزنی 
 
کاغذ A4
واردات کاغذ A4  از سال 1388 تا1397 
تولیدات کاغذ A4 از سال 1388 تا امسال
 
خمیر کاغذ
آمار واردات انواع خمیر از سال 1388 تا امسال 
 آمار صادرات خمیر کاغذ (آمار ماهیانه 1399روز می باشد )
 
آخال کاغذ
آمارواردات آخال کاغذ از سال 1388 تا امسال 
 
مصرفه سرانه انواع کاغذ
مصرفه سرانه انواع کاغذ در ایران
مصرفه سرانه انواع کاغذ در جهان
 
کشورهای همسایه
صادرات کاغذ و مقوای ترکیه به کشور های همسایه
صنعت کاغذ و مقوای ترکیه در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای پاکستان در سال 2020
صنعت کاغذ و مقوای عربستان صعودی در سال 2020
 
اینکو تِرمز
 
ارزش صادراتی پایه گمرکی
 آخال کاغذ
فروشندگان آخال کاغذ در جهان
 
 
 

طبقه بندی شرکتها:
اعضا جدید: ● سید علی حسینی سده   ● آذر خاوران   ● صنایع سلولزی ایران   ● صنایع بسته بندی سپید نقش صدرا   ● میثم کاغذ

logo-samandehi

 
 
تبلیغات متنی